Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Záručné a pozáručné opravy

Záručné a pozáručné opravy

Oprávnená firma (príslušný zmluvný servis firmy Hatiar, s.r.o.) poskytuje záruku na funkčnosť zariadenia na pohon LPG a CNG dva roky odo dňa montáže zariadenia.

Záruka sa neposkytuje v prípade ak:

  • došlo k mechanickému poškodeniu zariadenia
  • došlo k poškodeniu neoprávnenou alebo neodbornou manipuláciou so zariadením (prípadne poškodeniu plomb)
  • došlo k poškodeniu zariadenia nečistotami používaného plynu (voda, olejovité usadeniny, mechanické nečistoty – napr. zalepenie krokového motorčeka)
  • ak sa jedná o výmenu spotrebného materiálu – výmeny membrán a filtračnej vložky
  • neboli dodržané predpísané servisné intervaly podľa servisného listu alebo neboli vymenené diely podliehajúce povinnej výmene určenej servisným listom
  • nebola vykonaná pravidelná ročná kontrola plynového zariadenia v stanovenej lehote firmou, ktorá zariadenie namontovala, alebo autorizovaným dovozcom zariadení,

Podmienky záručnej opravy:

Zariadenie na pohon LPG a CNG musí byť kompletné, nevymontované. Je potrebné predložiť nasledovné doklady:

  • Osvedčenie o montáži a prevádzke plynového zariadenia
  • Záručný list


V opačnom prípade nie je oprava považovaná za záručnú. Záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej bolo zariadenie v oprave. Záručné opravy a ostatný servis zariadenia na LPG a CNG vykonáva oprávnená firma, ktorá zariadenie namontovala alebo autorizovaným dovozcom zariadenia, ktoré je vo vozidle namontované.

Hľadať

No Internet Connection