Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Inšpekcia a metodika inšpekcie CNG nádrží

Čo by ste mali vedieť...

Zákon platí pre všetky vozidlá s CNG a LNG

Povinnú kontrolu nádrže – inšpekciu je nutné vykonať v každom vozidle, ktoré má plynovú nádrž CNG alebo LNG. Zákon nerozlišuje medzi nádržou montovanou dodatočne, alebo priamo od výrobcu vozidla. Povinnosť mať vykonanú Inšpekciu všetkých plynových nádrží na stlačený zemný plyn CNG a na skvapalnený zemný plyn LNG platí od nadobudnutia účinnosti zákona 106/2018 Z.z. (zákon o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách), čiže od 20.05.2018.

Kontrola má platnosť 4 roky. Platí, že pravidelnej inšpekcii plynovej nádrže CNG a LNG sa auto jazdiace na:

 • CNG podrobí najprv v lehote 4 rokov po prvom prihlásení, a následne raz za 4 roky,
 • LNG podrobí najprv v lehote jedného roka po prvom prihlásení, a následne je kontrola povinná 1x ročne.

    
Ako vyzerá kontrola nádrže?

 • Na kontrolu plynovej nádrže u nás sa objednáte na telefónnom čísle 0910508265 prípadne na e-mailovej adrese hatiar@hatiar.eu. Prídete na dohodnutý termín do sídla našej spoločnosti a absolvujete kontrolu nádrže na našom poverenom pracovisku.
 • Počas kontroly sa odkryje zakrytovaná nádrž a vykoná sa kontrola v zmysle metodického pokynu. Na skontrolovanú nádrž CNG alebo LNG, ktorá kontrolou prešla a bola označená ako spôsobilá, sa nalepí nálepka. Nálepka vyzerá presne tak ako nálepka TK alebo EK na skle vozidiel, len má žltú farbu.
 • Následne sa nádrž zakrytuje a vystaví sa Protokol o kontrole plynovej nádrže (každá nádrž dostane samostatný protokol), ktorý predložíte na STK pri najbližšej kontrole. Celá kontrola bude vykonaná na počkanie.

Dôležité je vedieť, že:

 

Inšpekcia a metodika inšpekcie CNG nádrží

Inšpekcia plynových nádrží CNG je povinná kontrola nádrží CNG a LNG vo vozidlách. Pokiaľ vozidlo nebude mať túto kontrolu vykonanú je považované za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách a neprejde cez kontroly STK a EK.

Všetky podrobnosti úpravy nájdeme v Zákone o prevádzke vozidiel v cestnej premávke č. 106/2018 Z. z. a vo Vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení č. 140/2018 Z. z.

 1. Vonkajší povrch nádrže MUSÍ byť (pri inšpekcii) čistý a bez špiny a iných tzv. "zvyškov materiálu", ktoré zabraňujú v možnosti zreteľne stanoviť stav vonkajšieho povrchu nádrže.
 2. Kryty, kotviace časti alebo obaly ktoré prekážajú inšpekcii sa MUSIA odstrániť alebo otvoriť tak, aby sa získal prístup k oblasti povrchu nádrže na vykonanie kontroly. Demontáž a montáž krytov smie vykonať len odborne spôsobilá osoba.

Ak je nádrž opatrená puzdrom, ktoré by mohlo prekryť označenie, príp. poškodenie nádrže toto sa musí odstrániť, aby sa tým umožnil dôkladný výkon inšpekcie. Demontáž a montáž krytov nádrží na vozidle nieje súčasťou inšpekcie nádrže.

Ak je povrch nádrže nedostupný takáto nádrž sa z vozidla MUSÍ zdemontovať kvôli vizuálnej inšpekcii alebo pre odskúšanie príslušným postupom pre jej inšpekciu.

Výsledok inšpekcie CNG nádrže sa zapisuje do Protokolu o inšpekcii CNG nádrže prostredníctvom celoštátneho informačného systému.

Pri inšpekcii sa kontroluje:

 • identifikácia nádrže (označenie musí byť prístupné, neporušené a čitateľné)
 • zárezy, škrabance, seky
 • odreniny
 • opálenie / sadze
 • unikanie plynu
 • pôsobenie chemikálií
 • starnutie pôsobením poveternostných vplyvov
 • náraz, napr. spôsobený zrážkou, nehodou, alebo úderom
 • vytvorenie trhlín pôsobením pnutia a korózie
 • vydutie spôsobené vnútorným tlakom v nádrži
 • bodová / lokálna korózia
 • čiarová korózia
 • všeobecná (plošná) korózia
 • preliačiny a povrchové deformácie
 • korózia kovov pod kompozitom
 • všetky komponenty (príslušenstvo) nádrže
 • montážny systém (systém upevnenia nádrže)
 • palivový systém
 • odvetrávacie potrubia
 • tesnosť plynotesnej skrinky (ak je súčasťou nádrže)
 • bezpečnostné tlakové zariadenie (BTZ)
 • vydutie, škrabance alebo seky na BTZ

 


Cena inšpekcie pre vozidlá kategórie M1 a N1 záleží od počtu CNG nádrží. Prvá nádrž je v cene 73 € a každá ďalšia +22 €.
V cene nie sú zahrnuté poplatky za práce spojené so sprístupnením nádrží a ich identifikátorov (demontáž a montáž krytov, otáčanie, sprístupnenie označenia, demontáž a montáž nádrží v prípade neprístupných identifikačných znakov na nádržiach a pod.).

Nie, pokuta nepríde. Avšak vozidlo je bez platnej inšpekcie technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách a cez najbližšiu kontrolu STK alebo EK neprejde.

Zabezpečte si inšpekciu včas, aby ste sa vyhli časovej tiesni pred najbližšou technickou kontrolou. Vyhnete sa tak stresu a zbytočným problémom.
 

 

Takto vyzerajú CNG nádoby (fľaše) na Škoda Octavia TGi po úspešne vykonanej inšpekcii. Označené nálepkami a vybavené protokolmi s platnosťou na 4 roky. Nezabudnite na túto novú povinnosť, všetky CNG vozidlá ju podľa zákona 106/2018 Z.z. musia mať vykonanú !

 

Hľadať

No Internet Connection