Metodika inšpekcie nádrže CNG | www.hatiar.eu - Montáž LPG zariadení do osobných motorových vozidiel.

Metodika inšpekcie nádrže CNG pre automobily zo dňa 22.3.2019 podľa zákona 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a Vyhlášky 140/2018 Ministerstva dopravy z 24.apríla 2018 predpisuje výkon inšpekcie CNG nádrží takto:

 • Vonkajší povrch nádrže MUSÍ byť (pri inšpekcii) čistý a bez špiny a iných tzv. "zvyškov materiálu", ktoré zabraňujú v možnosti zreteľne stanoviť stav vonkajšieho povrchu nádrže.
 • Kryty alebo obaly ktoré prekážajú inšpekcii sa MUSIA odstrániť alebo otvoriť tak, aby sa získal prístup k oblasti povrchu nádrze na vykonanie kontroly.

Ak je nádrž opatrená puzdrom, ktoré by mohlo prekryť poškodenie toto by sa malo odstrániť, aby sa tým umožnil dôkladný výkon inšpekcie. (D+M krytov nádrží na vozidle nieje súčastou inšpekcie nádrže.)

Ak povrch nádrže je nedostupný, takáto nádrž sa z vozidla MUSÍ odmontovať kvôli vizuálnej inšpekcii alebo pre odskúšanie príslušným postupom pre jej inštaláciu. Výsledok inšpekcie CNG nádrže sa zapisuje do protokolu o inšpekcii CNG nádrže prostredníctvom celoštátneho informačného systému.

 

Kontroluje sa:

 • označenie nádrže (musí byť úplné a čitateľné)
 • zárezy, škrabance, seky
 • odreniny
 • opálenie / sadze
 • unikanie plynu
 • pôsobenie chemikálií
 • starnutie pôsobením poveternostných vplyvov
 • náraz, napr. spôsobený zrážkou, nehodou, alebo úderom
 • vytvorenie trhlín pôsobením pnutia a korózie
 • vydutie spôsobené vnútorným tlakom v nádrži
 • bodová / lokálna korózia
 • čiarová korózia
 • všeobecná korózia
 • preliačiny a povrchové deformácie
 • korózia kovov pod kompozitom
 • všetky komponenty nádrže
 • montážny systém (systém upevnenia nádrže)
 • palivový systém
 • odvetrávacie potrubia
 • plynotesnosť skrinky
 • bezpečnostné tlakové zariadenie (BTZ)
 • vydutie, škrabance alebo seky na BTZ

 

Ak je nádrž hodnotená ako "NESPOSOBILÁ", vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Inšpektor vykonávajúci inšpekciu oznámi túto skutočnosť vedúcemu inšpekčného orgánu, ktorý o tom bezodkladne informuje príslušný schvaľovací orgán podľa evidencie vozidla.